Pakalpojuma sniegšanas noteikumi

1. Piekrišana noteikumiem

Izmantojot futsalicodvd.com tīmekļa vietni un pakalpojumus ("Pakalpojums"), ko nodrošina Easy Movers SIA (Reģ.nr. LV40203160556), jeb futsalicodvd.com, jūs piekrītat ievērot šādas prasības un nosacījumus ("Pakalpojuma sniegšanas noteikumi").

Futsalicodvd.com patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma jebkurā brīdī mainīt Pakalpojuma sniegšanas noteikumus. Izmaiņas nebūs piemērojamas ar atpakaļejošu datumu un stāsies spēkā ne ātrāk kā četrpadsmit dienas pēc to publicēšanas. Taču izmaiņas, kas attiecas uz jaunām Pakalpojuma funkcijām, vai juridisku iemeslu dēļ veiktās izmaiņas stāsies spēkā uzreiz. Jūs apzināties un piekrītat, ka esat atbildīgs par šīs vietnes un Pakalpojuma sniegšanas noteikumu periodisku pārskatīšanu un iepazīšanos ar izdarītajiem grozījumiem. Pakalpojuma lietošanas turpināšana pēc šādu grozījumu izdarīšanas norāda uz to, ka piekrītat šīm izmaiņām. Jebkādu zemāk uzskaitīto nosacījumu pārkāpšanas rezultātā jūsu konts var tikt dzēsts.

2. Konta izmantošanas nosacījumi

Lai lietotu Pakalpojumu, personai jābūt 16 gadus vecai vai vecākai;

Lietotājam jābūt cilvēkam. Nav atļauti konti, ko reģistrējuši roboti vai kas reģistrēti ar kādām citām automatizētām metodēm;

Jūs piekrītat norādīt futsalicodvd.com derīgu e-pasta adresi un jebkādu citu pieprasīto informāciju reģistrācijas procesa pabeigšanai;

Jūs esat atbildīgs par sava konta un tā paroles drošu glabāšanu;

Aizliegts izmantot pakalpojumu jebkādiem nelikumīgiem vai nesankcionētiem nolūkiem;

Nav atļauts izmantot Pakalpojumu kā attālinātās uzglabāšanas serveri vai failu mitināšanas serveri;

3. Privātums un datu aizsardzība

Futsalicodvd.com privātuma politikā ir izskaidrots, kā mēs rīkojamies ar jūsu personas datiem un aizsargājam konfidencialitāti, kad izmantojat mūsu Pakalpojumu. Lietojot mūsu Pakalpojumu, jūs piekrītat, ka futsalicodvd.com var izmantot šos datus saskaņā ar mūsu privātuma politiku.

4. Pakalpojuma un cenu izmaiņas

Futsalicodvd.com patur tiesības bez brīdinājuma jebkurā brīdī pēc saviem ieskatiem mainīt, īslaicīgi vai pilnībā pārtraukt Pakalpojuma (vai jebkādas tā daļas) sniegšanu.

Visu Pakalpojumu cenas, ieskaitot, bet ne tikai Pakalpojuma ikmēneša abonēšanas plāna maksu var tikt mainītas, bez iepriekšēja brīdinājuma. Šādas izmaiņas stājas spēkā tiklīdz tās tiek publicētas futsalicodvd.com tīmekļa vietnē, taču tās neattiecas uz jau apmaksātiem Pakalpojuma periodiem.

Ja pārtrauksim Pakalpojuma sniegšanu, situācijās, kad tas būs iespējams, laicīgi informēsim jūs par šādu rīcību un sniegsim iespēju saglabāt informāciju no Pakalpojuma.

5. Saistību atruna

Tikai jūs esat atbildīgs par Pakalpojuma izmantošanu; Pakalpojums tiek piedāvāts "tāds, kā ir" un "tāds, kāds pieejams".

Futsalicodvd.com negarantē, ka: a) Pakalpojums atbildīs jūsu specifiskajām prasībām; b) Pakalpojums būs nepārtraukts, savlaicīgs, drošs un bez kļūdām; c) rezultāts, kas iegūts Pakalpojuma izmantošanas rezultātā, būs precīzs vai uzticams; d) jebkādu produktu, pakalpojumu, informācijas vai citu materiālu, ko esat iegādājies caur Pakalpojumu, kvalitāte atbildīs jūsu gaidītajai; e) jebkādas Pakalpojuma kļūdas tiks izlabotas.

Jūs skaidri saprotat un piekrītat, ka futsalicodvd.com nav atbildīgs par jebkādiem tiešiem, netiešiem, nejaušiem, speciāliem vai izrietošiem zaudējumiem, ieskaitot, bet ne tikai peļņas negūšanu, reputācijas, lietošanas, datu vai cita veida netaustāmu vērtību zudumus (pat ja futsalicodvd.com ir informēts par šāda kaitējuma rašanās iespēju), kas radušies: a) no pakalpojuma lietošanas vai nespējas lietot pakalpojumu; b) no aizstājošo preču un pakalpojumu iegādes izmaksām, kas radušās no jebkādu preču, datu vai pakalpojumu iegādes vai saņemšanas, vai saņemtajiem paziņojumiem, vai transakcijām, kas notikušas caur Pakalpojumu vai ar tā starpniecību; c) no nesankcionētas pieejas vai jūsu pārraižu vai datu izmainīšanas; d) no Pakalpojuma sniegšanā iesaistīto trešo personu paziņojumiem vai rīcības; e) saistībā ar jebkādiem citiem jautājumiem, kas saistīti ar Pakalpojumu.

Ja tas nav pretrunā ar likumu, futsalicodvd.com un tā piegādātāju un izplatītāju kopējā atbildība par jebkādām prasībām saistībā ar šiem noteikumiem, tostarp attiecībā uz jebkādām netiešām garantijām, ir ierobežota ar summu, kuru jūs mums samaksājāt par šo Pakalpojuma izmantošanu.

Dažās valstīs jums kā patērētājam varētu būt likumīgas tiesības. Ja Pakalpojumus lietojat personīgiem nolūkiem, nekas no šajos Pakalpojuma sniegšanas noteikumos minētā neierobežo neviena patērētāja likumīgās tiesības, kas nedrīkst tikt atsauktas ar līgumu.


Easy Movers, SIA
R.n.: 40203160556
Address: Dignājas iela 3A-31,
Rīga , Latvija, LV-1004
+371 29537152